Huisregels

U wordt graag ontvangen in een open, veilige en gezellige omgeving. U kunt ons helpen om deze sfeer te behouden door de volgende regels in acht te nemen.

• Cliënten en fysiotherapeuten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens) normen en waarden te gedragen.
• De praktijk behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit de praktijk.
• Indien er door bijv. geloofsovertuiging of welke reden dan ook tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient u dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken. Op deze manier kan de behandelend fysiotherapeut rekening met uw bezwaar houden en beoordelen of u behandeld kan worden.
• Let u er op dat u geen waardevolle spullen in de wachtruimte achter laat. De praktijk en sportschool zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
• De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van of schade aan uw eigendommen binnen het pand of op buitenterrein (auto/fiets/scooter).
• Wilt u bij het parkeren van fiets, scooter of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
• Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
• In het hele gebouw is het verboden te roken.
• Wilt u uw kopje op de bar plaatsen als u koffie of thee heeft genuttigd.
• Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.
• In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer,politie) op te volgen.
• Cliënten dienen tijdens de trainingen binnen schone sportschoenen te dragen. Ook dient men een T-shirt met sportbroek te dragen.
• Cliënten dienen, in de trainingszaal en in de behandelruimtes, een handdoek mee te nemen i.v.m. de hygiëne. Bij gebruik van de trainingsapparatuur dient men een handdoek onder het zitvlak te leggen. Na gebruik van het apparaat dient het schoon achter gelaten te worden.
• In verband met de fysieke belasting die in de trainingsruimtes gesteld kan worden, dient de cliënt zorg te dragen voor een normaal voedingspatroon.
• Het gebruik van kauwgom in de trainingsruimtes is verboden.
• De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeuten hebben gehouden.

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Reglement:

• Fysiotherapeuten hebben een beroepsgeheim. Dit houdt in dat zij in alle zaken, waar zij beroepshalve mee te maken krijgen, verplicht zijn tot geheimhouding. Het kan soms voor de behandeling noodzakelijk zijn om te overleggen met een arts of andere hulpverleners. Deze hebben ook een beroepsgeheim. In alle gevallen heeft u vooraf toestemming gegeven voor dit overleg.

• U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. Een afschrift van uw behandeldossier is tegen een vergoeding verkrijgbaar.
• Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden, moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
• In geval van wetenschappelijk onderzoek wordt u gevraagd een consent te tekenen om uw anonieme gegevens te gebruiken.
• Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
• Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
• Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
• Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
• Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat wij als vakgroep ons vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut of één van de baliemedewerksters met u omgaat, is het goed om ons dat te laten weten via het klachtenformulier.
Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met de betrokken medewerker. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende vragen bij het gesprek aanwezig te zijn. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen, bij de balie kunt u een klachtenformulier vragen. Het ingevulde formulier kan bij de balie afgeven worden. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Ook kunt u via het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aanvragen. Levert een bemiddeling niet het gewenste resultaat op, kunt u ook het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Voor het IKG bij u in de buurt kunt u terecht bij het Landelijk informatiepunt voor patiënten.


KNGF, tel. 033-4672929
Landelijk Informatiepunt voor Patiënten, tel 030-2661661
Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. Er zijn drie instanties waar men uw klacht behandelt. Dit zijn onafhankelijke instanties. De behandeling van uw klacht is kosteloos, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand. Alle commissies gaan zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.


• Klachtencommissie van het KNGF
Voor fysiotherapeuten in de vrijgevestigde praktijk heeft het KNGF een klachtencommissie ingesteld.
• Commissie van Toezicht van het KNGF
Om toezicht te houden op het gedrag van de leden heeft het KNGF het zogenaamde verenigingstuchtrecht ingesteld. Alle fysiotherapeuten die KNGF-lid en/of ingeschreven zijn in het Centraal Kwaliteitsregister moeten zich houden aan de gedragsregels en beroepsethiek voor fysiotherapeuten. Klachten kunnen worden ingediend bij de Commissie van Toezicht van het KNGF. Voorwaarde is dat de behandeling waarover de klacht gaat niet langer dan tien jaar geleden heeft plaatsgevonden.
• Regionaal Tuchtcollege
Fysiotherapeuten vallen onder het tuchtrecht dat de overheid heeft ingevoerd. Klachten over uw behandeling of bejegening door een fysiotherapeut kunnen worden ingediend bij een Regionaal Tuchtcollege. Voorwaarde is dat uw klacht gaat over een behandeling of voorval van na 1 december 1997.
Meer informatie:
Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de folder: "Als u rond loopt met een klacht over uw fysiotherapeut." Deze folder kunt u opvragen aan de balie.
Schriftelijk indienen:
Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als patiënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders. Iemand kan ook namens u een klacht indienen, als u diegene daartoe gemachtigd heeft. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres, evenals de naam en het privé- of praktijkadres van de fysiotherapeut. Stuur uw brief naar de instantie die uw klacht het beste kan behandelen.

 

Adressen:
Klachtencommissie van het KNGF
Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort
Tel. 033-4672900 (u wordt doorverbonden)
Commissie van Toezicht
Secretaris Commissie van Toezicht KNGF
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort
Tel. 033-4672900 (u wordt doorverbonden)
Regionaal Tuchtcollege Zwolle
(Overijssel, Gelderland, Flevoland)
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle
Tel. 038-4289411